Drukuj

I.      Wszystkich uczestników szkolenia pływackiego w Akademii SwimKids obowiązuje stosowanie się do REGULAMINU PŁYWALNI.

II.     Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu pływackim organizowanym przez Akademię Pływania SwimKids jest podpisanie umowy cywilno-prawnej między prawnym opiekunem dziecka a Akademią Pływania Swimkids, a fakt jej podpisania jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Korzystania z zajęć w Akademii Pływania SwimKids.

III.  Kolejnym warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opiaty wg. cennika Akademii Pływania SwimKids. Wpłatę należy uiścić najpóźniej do 10-go każdego miesiąca zajęć pływackich. W przypadku nie opłacenia należności za pływanie w terminie, nie ma możliwości odrabiania i uczestniczenia w zajęciach. Dokładny cennik widnieje na stronie internetowej www.swimkids.pl oraz w umowie i nie może ulec zmianie w czasie semestru.

III.   W okresie szkolenia obowiązuje ciągłość opłat. Rozumie się przez to, że w przypadku nieobecności na zajęciach, Akademia SwimKids pobiera pełną opłatę. Zasada ta obowiązuje przez cały okres szkoleniowy, gdyż zorganizowanie zajęć na pływalni finansowane jest z bieżących wpływów pochodzących od uczestników szkolenia.

IV.  W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat. W przypadku choroby istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu. Odrabianie zajęć jest możliwe tylko i wyłącznie w ramach jednego roku szkoleniowego.

V.    Zajęcia pływania trwają cały rok szkolny z podziałem na dwa semestry. W czasie ferii szkolnych (bożonarodzeniowych, zimowych i wielkanocnych), oraz wakacji letnich zajęcia nie odbywają się.

VI.  Imprezy okolicznościowe są organizowane w ramach jednostek lekcyjnych zajęć danego semestru.

VII. Uczestnicy nauki pływania są podzieleni na grupy maksymalnie 9 osobowe (basen sportowy) i 12 osobowe (basen rekreacyjny), wyjątkiem są zajęcia, w których uczestniczą dzieci odrabiające nieobecności – wtedy ilość dzieci może się zwiększyć. Podział w grupach następuje wg umiejętności i wieku dziecka. Utworzone grupy pozostają w tym samym składzie przez cały okres trwania szkolenia. 

VIII. Instruktorzy i Trenerzy Akademii Pływania Swimkids nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.

IX.   Dostarczenie danych osobowych kursanta jest jednoznaczne: z upoważnieniem na wykorzystanie ich do przesyłania korespondencji i przetwarzania wyłącznie dla potrzeb związanych z działalnością firmy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

  

PRZED ZAJĘCIAMI

Przyjdź 10 minut wcześniej
Skorzystaj z szatni zostawiając odzież wierzchnią
Przygotuj się do zajęć.
Przebierz się w strój kąpielowy, załóż czepek, a przed wejściem na halę basenową opłukaj się pod prysznicem
 

PODCZAS ZAJĘĆ

Nie wchodź do wody bez pozwolenia instruktora, trenera
Nie biegaj po śliskich mokrych nawierzchniach
Nie skacz do wody
Korzystaj z przyborów do pływania zgodnie z ich przeznaczeniem